Rûzige tiden foar doarpsmûne

De media hat de wyn der ûnder.
Massaal sette se de wynmûne fan Reduzum yn it nijs . Net allinnich regionaal wurdt it oppikt, mar ek de lânlike kranten en sels de tellevyzje komme regelmjittich nei it noorden foar ynterviews mei de doarpsmûnegroep.