Rust roest

It liket in sykplaatsje, mar se sitten der echt. Yn dizze beam by ús yn doarp sitte somtiden mear as tsien hoarnûlen.
Hawwe jimme ek sa’n roestplak mei ûlen yn de omjouwing, jou dat dan troch.
Yn in artikel fan de LC stiet wêr je dat dogge.