Rougebrûken fan doe en no

Rûnom it ferstjerren is in soad symbolyk. Mar troch de tiid hinne is der wol in soad feroare. Doe’t der noch gjin social media wie, kaam de ‘leedoansizzer’ by de streek del. It gebrûk fan rousieraden, swarte doek oer de spegel, blômmen as in ôfknapte tûke op in stien, it hat allegear in bestjutting.
IJsbrandt van Slooten sil hjir woansdeitejûn by de Vrouwen van Nu alles oer fertelle.