ROTO siket talent

Bist ta oan in nije útdaging? Tonielferiening ROTO is opsyk nei nije talinten op en efter it toaniel. Der is ferlet fan bestjoersleden die nocht ha oan toaniel en organisearjen.
Leaver net op it toaniel stean mar wol nocht om efter de skermen te helpen? Hjir binne se op syk nei nije smink(st)ers.Bist nijsgjirrich? Nim dan kontakt op mei Hinke Richt Miedema.