ROTO promovearet mei ‘Flatsoadsje’

Op de slútjûn fan Stifting Amateurtoniel Fryslân behelle ROTO mei it stik Flatsoadsje 240 punten. Mei dizze earste priis yn de Earste klasse besjut dit dat se no promovearje nei de ‘klasse by útstek’.