ROTO op de winterfair

Wat in grutte ploech minsken is der al yn’t spier foar de Winterfair fan de Sakeklub. Neist kreamkes fan bedriuwen wurdt der no ek oefene troch tonielferiening ROTO. Dit alles is te sjen op snein 30 novimber fan 15.00 oant 19.00 yn Reduzum.
In part fan dizze spilers sil dan op ‘e nij op de planken stean. Wa herkent neist Germ, Wietse en Corrie de oare spilers?