Roto komt langs

Woansdei 9 maaie komt ROTO del om jo âlde klean en skuon op te heljen. As jo fêst de klean yn in pûde dogge, dan skilje se woansdei te jûn tusken healwei sânen en acht oere by jo oan. Mear..