ROTO fol nije plannen

Takomme jier sil tonielferiening ROTO net mear foar de kar spyljen. Dit is op de lêste jiergearkomste besletten.De feedback dy de spilers krigen waard troch spylers net altiid positief belibbe. En troch de kar te ferlitte is der in kâns om fierder om te sjen, bygelyks nei oare stikken.