ROTO fierder sûnder Romke

Fiif jier hat Romke de Leeuw toanielferiening ROTO regissearre. Under syn lieding binne se opklommen ta de klasse “by útstek”. Monte Huizinga sil Romke opfolgje.