Roto 75 jier

Tonielferiening ROTO spilet op freed 10 en sneon 11 febrewaris it jubileumstik De flat van Jet. It wurdt in hiel bysûndere jûn, dit meie jimme fansels net misse!
Woansdei 8 febrewaris is der in generale rippetysje foar de bern fan groep 6, 7 en 8 en foar de minsken dy’t yn it wykein net komme kinne.