Rôt reugeltsje op de Tsienzerbuorren

In soad bern wiene justerjûn op paad mei harren moaie lampions. De bern fan Tsienzerbuorren gongen ek by de streek del. Nei’t se alle ferskes songen hienen foar de buorlju, kaam elk thús mei in pûde grôtfol snobbersguod.