Rôt reugeltsje

Sneon 11 novimber is it rôt reugeltsje .De bern fan groep 1 t/m groep 8 rinne om 17.15 mei yn optocht. De route rint fanôf skoale troch de Master Gorterstrjitte, Legedyk, Buorren en A.J Smedingstrjitte en sa wer nei skoalle. Hjir krije se nei ôfrin iets lekkers.
De bern fan Idaerd en Friens hawwe har eigen Sint Martenfeest.