Rôt reugeltsje

Tiisdei 11 novimber organisearret de LEVO in lampionnenoptocht foar de bern fan de TDS. De bern wurde om 17.15 op skoalle ferwachte. De route giet fanút de TDS in stikje oer de Haedstrjitte, oer de Haven, it Súderom en sa werom nei skoalle.
It soe leuk wêze at de minsken lâns de route ljochtjes stean hawwe.