Rommelmerk

24 maaie is it wer safier. De twa jierlikse rommelmerk op ‘e Haven. Dit kear leit de organisaasje by skoalle en de pjutteklas. It sammeljen fan klean en skuon giet yn gearwurking mei de ROTO. Tongersdei 15 maaie wurdt alles ophelle.