Rommelmerk yn Reduzum

Op de parkearterreinen, by it sportfjild, hâlde we op sneon 18 juny fan 10.30-13.30 oere wer de twa jierlikse rommelmerk.
Ek dit kear mei:ferkeap fan twaddehânsk guod, sa as meubels, klean, boeken, ridend ark, túnark en elektryske apparaten. Om 11.30 oere is de ferkeap by opbod, der is in draaiend rêd mei prachtige prizen , in restaurant en noch folle mear. Wês der by, jo kinne it nearne goedkeaper krije!!!!!!