Rommelmerk

Foar tsien oere oere stiene de earste keapers al klear foar de twa jierlikse
rommelmerk . Dit jier wie de organisaasje yn hannen fan de TDS en it pjutteplak. Om healwei alven gie de merk los. Der wie gjin nee te keap, boartersguod, elektrysk ark, klean, blompotten it wie der allegearre.
Nei it opromjen en tellen fan jild koe in opbringst fan €3200 bytelt wurde.