Rommelmerk

Op sneon 14 juny op de parkearterrein by it sportfjild is der fan 11.00-13.30 oere wer rommelmerk yn Reduzum.
Mei ferkeap by opbod, in draaiend rêd, in restaurant en allerhande twaddehâns guod.
Wês der by, jo kinne it nearne goedkeaper krije.