Rommelmerk

Op tiisdei 10 juny, fanôf 19.00 oere, komme we del om alles op te heljen! Al jo dûbele guod, te folle fan it selde, wy helje it graach op en besykje it op sneon 14 juny te ferkeapjen foar kuorbalferiening Stânfries.
Klean, skuon, boeken, elektrysk ark, jo âlde fyts, al jo túnark, lyts guod, meubels,betink it mar, alles is mooglik. Mar: fan rotsoai ha wy gjin ferlet, dit litte wy stean!!!!