Rommelmerk

De rommelmerk wurdt dit jier holden op 14 juni.
De organisaasje leit yn hânnen fan kuorbalferiening Stânfries.
Ha jim noch goed guod, set it efkes oan’e kant.
Ynkoarten komt der mear ynformaasje.