Rinpaad âld Swin

Op de jiergearkomste hat Doarpsbelang it plan fan in kuierpaad lâns it âld Swin presintearre. Oan de hân fan in fotokollage, makke troch Piet Elzinga, kinne we de route no al rinne. Rinne jim mei?