Riemer

Mei rein en hurde wyn
mar ek mei sinneskyn
is der altyd ien dy’t strielt,
en dat bisto!