Riemer Douwe

Groei mar, strielje,
laitsje yn alle talen.
Om ûnder it ûntdekken
soms te ferdwalen
Libje, ferwûnderje,
Laitsje, ha wille.
En wit dat wy altyd
Mei dy rinne sille.