Riedsels

Sjogge jo wolris nei ús rubrykje Ra ra? Dêr stiet geregeld in nije foto fan in stikje fan Reduzum. Jo binne hjir grif wolris by delkaam. Witte jo wêr’t de nijste foto nommen is? Stjoer jo antwurd nei redactie@reduzum.com