Ride op It Swin

It Swin is oeral njoggen sentimeter of mear. Mar net ûnder de brêgen. Dêr kinne de frijwilligers fan de IIswegensintrale mei in Agria net ûndertroch. It is dêr heechút sân sentimeter, en dan sakje dy dingen troch it iis.