Restauraasje tagong tsjerkhôf

De gemeente Ljouwert is op ’t heden dwaande om it stek en de homeiepeallen fan it tsjerkhôf te restaurearjen. De homeie peallen en de kademuorren wurde op’e nij op metsele. It stek wurdt ek ûnder hannen naam, sadat it gehiel wer in moai oansicht kriget.