Renovaasje stek tsjerkhôf

Dizze wike is der begin makke mei de renovaasje fan it stek rûnom de tsjerke. De pealen binne der út helle en wurde earst renoveare. Fan’t simmer giet de hage derút en komt der in grintpaad rûnom it tsjerkhôf mei nij stek.