Renovaasje Pjutteplak

Sa yn de fakânsje kin der moai wat ûnderhâldswurk dyn wurde oan pjutteplak de Earste Wjukslach. It houtwurk moast nedich ferfongen wurden. Der sit no kunstof yn.
Hjoed hawwe de juffen en memmen fan de aktiviteitenkommisje de brot wer skjin makke en alles wer op syn plak setten…