Rekreëare oan it Redúster strân

It binne hurde wurkers, de mannen fan de bou. Dêrom is it mar noflik, dat se har yn it skoft deljaan kinne oan it nije strân dat oanlein is oan it Swin.