Gaswinning Vermillion

Op 7 juli is er in de staatscourant gepubliceerd het voornemen om het winningsbesluit voor gaswinning in de velden Grouw-Rauwerd te verlengen tot 2030.
https://mijnbouwvergunningen.nl/cms/view/728be01c-5fd7-4ef4-851c-a2645fe35f98/kennisgevingen/21f648c2-4a01-45fa-b2ff-d93302057e44

Als inwoners zijn wij hier niet gerust op en daarom hebben wij een brandbrief gestuurd.
Wij brengen graag bijgevoegde brandbrief verstuurd aan de directie van Vermillion en in afschrift aan Minister Stef Blok onder uw aandacht.

Als volksvertegenwoordigers binnen de gemeenten Leeuwarden en Súdwest Fryslân, als bestuurders van het Wetterskip en als leden van Provinciale Staten heeft u reeds een negatief advies gegeven aan de Minister omtrent deze gaswinning. Toch is er anders besloten.
Wij doen daarom een beroep op u en uw collega’s in de Tweede Kamer om ons te steunen in ons verzoek tot een correcte monitoring van bodemdaling en bevingen en een maatschappelijke compensatie voor de dorpen.

Aan de griffies het verzoek deze brief te verspreiden onder de leden van de gemeenteraden, het algemeen bestuur van het Wetterskip, de leden van provinciale Staten en de leden van de Tweede Kamer..

Plaatselijk Belang Friens: Hylke Riemersma
Plaatselijk belang Grou, Janke Sietsma
Doarps Belang Reduzum, Fetze Tichelaar
Plaatselijk Belang Raerd, Baukje van Vilsteren
Plaatselijk Belang Idaerd, Eagum en it Hoflân, Paule Schaap