Wolwêzengroep

De wolwêzengroep hat as taak it wolwêzen, sa as it yn it masterplan beskreaun, stiet út te wurkjen
Leden:

  • Agatha Vermeulen
  • Dout Bergsma
  • Jelly van der Zijl
  • Aukje de Vries
  • Anneke Mous