Doarpsbelang 100 jier


18 maaie, 100 jier Doarpsbelang Reduzum.
Wat wie it gesellich! Wat in prachtige dei ha we meiinoar belibbe. Safolle minsken dy’t de doarpsflagge útstutsen hienen, wat wie dat in moai gesicht.
Yn de tinte de troch de bern fersierde flachjes, it meiinoar kofjedrinken, de histoaryske foto’s en filmpkes, de jubileumfoto, de bernemerk en fansels it muzikale spektakel jûns. Wat in soad talinten, wat wie it in feest! En dat alles mei moai waar derby, it koe net better.

Wy binne o sa bliid mei elkenien dy’t holpen hat dizze dei sa moai te meitsjen. Mei de frijwilligers, de bedriuwen, de sponsors en alle minsken dy’t kommen binne om dit feest mei ús te fieren.
Tige, tige tank!

De doarpsflagge en de histoaryske foto’s en filmkes komme te keap. Hoe’t jimme dy bestelle kinne en wat de kosten binne, dêr hearre jim noch fan.
Bestjoer Doarpsbelang Reduzum.


28 mei

Reduzum viert 100 jaar Doarpsbelang met groot feest

Middelpunt media
23 mei Reduzum viert 100 jaar dorpsbelang met groot feest Huis aan Huis Leeuwarden
20 mei Een eeuw dorpsbelang Reduzum, samen aanpakken en groen denken Friesch dagblad
20 mei In 100 jaar veranderde er in de terpdorpen Reduzum en Poppenwier veel en weinig Leeuwarder Courant

Foto’s fan sneons oerdei (o.a Koos Wieling en Binne Sjonger)

Foto’s fan muzykspektakel (Siep van Lingen)


Moarn allegearre,

Wolkom op dizze bysûndere dei. Doarpsbelang bestiet 100 jier. Eins wie dat al op 14 jannewaris, mar doe lokke it net in jubileumdei te hâlden.

In soad minsken ha al in feestwike achter de rêch. De froulju benammen, want de Vrouwen van Nu besteane dit jier ek 100  jier. Ofrûne wike hawwe de froulju omtrint alle dagen der op út west, en hjoed is it al wer kofje mei gebak.

Ofrûne wike ha wy fan it deistich bestjoer, mei frijwilligers, in flagge by elkenien yn ´e brievebus brocht, sa´n 500 yn totaal. Dat ‘yn de brievebus bringen’, dat wie bytiden in hiel karwei, want in soad brievebussen jouwe net genôch romte foar sa’n útsûnderlike dikke slúf. Mar hawar it is allegearre slagge.

Elk hûs hat no syn eigen flagge, in Redúster húsflagge. In flagge dy´t heart by it hûs. Der binne noch flaggen oer, dus der kinne wol wat wenten byboud wurde.

Wêrom in doarpsflagge? Eins is it in gebear nei de hiele mienskip, nei minsken dy’t hjir yn it ferline wenne hawwe (sa as jimme aanst op film en dia’s sjen kinne), en de minsken dy’t hjir no wenje en yn de takomst wenje sille.

It ûntwerp foar de flagge foar Reduzum is betocht by de oergong fan Idaerderadiel nei de nije gemeente Boarnsterhim yn 1984. Elk doarp yn de gemeente krige doe in doarpswapen en in flagge. Dy hat in oarsprong út it wapen fan de adellike famylje Van Aytta wei. Hoe koene de minsken fan de weryndieling sa’n dik 30 jier lyn al witte dat dizze kleuren hiel tapaslik binne foar no, by opnij in weryndieling? De kleuren komme ommers hielendal oerien mei dy fan de gemeente Ljouwert!

Nei de wrâldoarloch fan 1914 oant 1918 wiene der op alderhande gebieten tekoarten. Iten en brânstof moast ferdield wurde en doe waarden de koppen byinoar stutsen. Op 14 jannewaris 1919 ûntstiene rûnom doarpsbelangen, sa ek Doarpsbelang Reduzum. Gemeenten steane bekend dat der soarchfâldich wurk levere wurdt, mar op doarpsnivo binne der dochs in soad (lytse) saken dy’t lizzen bliuwe. Dêr is in fjirde, in fynmazige bestjoerslaach, foar nedich en dat docht in doarpsbelang.

No de doarpsflagge, dy’t aanst bûten om kertier foar tolven, oanbean wurdt oan de Stichting Sportbelangen en op dat stuit omheech lutsen wurde sil. Blau-giel is in populêre kleurekombinaasje. Jo sjogge it ek yn de flagge fan de gemeente Ljouwert en yn dy fan fuotbalklup Cambuur. Ek de nasjonale flaggen fan Sweden en Oekraïne, ja ek op de treinen fan de NS en fan de Europeeske Uny is dizze kleurekombinaasje oanwêzich.

De kleur giel op ’e doarpsflagge stiet foar fruchtberens, wierskynlik ôflieden fan it giel fan de raap- en koalsiedfjilden dy’t hjir foarhinne in soad wiene. De skeaf sels is wierskynlik in skeaf fan in graansoarte.

It blau stiet foar ús romte. Romte yn it iepen fjild en romte yn ’e holle. Want wêr fynt men sokke blauwe loften. In blauwe loft makket minsken blier en it blau stiet foar it positive tinken. Foar Redústers benammen rom tinken.

De winsk fan Doarpsbelang 2019 is, dat de flagge brûkt wurde sil op ús doarpsfeesten en oare evenemintedagen. Op de bliere dagen en op mominten fan rou. Healstôk as der ien ferstoarn is, en wer fier yn top as der in berntsje berne is. Want wat we fan hjoed ôf mei-inoar ôfprate is, dat de kleuren op ´e flagge steane foar fruchtberens en positiviteit.

Foardat ik ophâld wol ik út namme fan it db in pear ynstânsjes betankje foar harren finansjele stipe. Dat binne de tsjerke, dy’t jild tasein hat út it tsjerkefûns, it LOF (it Leeuwarder Ondernemersfonds) en de Sakeklup Reduzum, Friens en Idaerd. En ek nei de Sportstichting, dêr’t wy hjoed te gast binne, sprekke wy ús grutte tank út.

Tankjewol  minsken. Ik winskje jimme, út namme fan it hiele bestjoer, in hiele noflike dei ta.

Fetze TigchelaarDit bericht is voor alle kinderen van Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum  (en hun ouders/verzorgers)

 

Feest in Reduzum, vieren jullie met ons mee?

 

Feestvlaggetjes!

Misschien hoorde je het al op school of thuis: op 18 mei is het feest in Reduzum! Er staat op die zaterdag een feesttent op het sportveld, want Doarpsbelang Reduzum bestaat dan
100 jaar!

Maarrrrr…. Die feesttent is van binnen wel wat kaal. Daarom zouden we het heel leuk vinden als alle kinderen uit Reduzum, Friens, Idaerd en Eagum van groep 1 t/m 8 een speciale vlag versieren, zodat we een mooie vlaggenlijn in de tent kunnen hangen. Die vlag krijg je op school. De kinderen die niet op de TDS zitten maar wel in deze leeftijdscategorie vallen, kunnen tussen 7 en 10 mei een vlag ophalen, versieren en weer inleveren bij het Kaphûs.

 

Luchtfoto!

Op de ochtend van 18 mei kunnen alle volwassenen koffie drinken in de feesttent, alle versierde vlaggetjes bewonderen en historische foto’s bekijken.

Om 11.45 uur wordt de dorpsvlag gehesen en direct daarna wordt een heel bijzondere foto gemaakt. Alle kinderen vormen dan samen het getal 100 op het sportveld. Daarvan wordt vanuit de lucht, met een drone, een foto gemaakt. Hoe leuk is dat! Vind je het tof om ook op die foto te staan, zorg er dan voor dat je om 11.30 uur op het sportveld bent.

 

En dan…. Kermis!

Nadat de foto is gemaakt, is er voor alle kinderen een heerlijk broodje en daarna kun je lekker gaan spelen. Want van 13.00 tot 16.00 uur is er bij het sportveld een kleine maar heel gezellige kermis, zoals het heel vroeger ook was, toen je opa en oma nog klein waren. Je mag dan gratis in een ouderwetse draaimolen, blikgooien of op een springkussen stuiteren… er is van alles te doen!

 
Op 18 maaie de jûns gean we werom nei de jierren 60/70 mei in daverjend Muzykspektakel!  “Let the sunshine in”

Wy kinne noch net te folle ferklappe, mar ien fan de aktiviteiten stiet al fêst. Op dizze jûn sil ûnder oaren ús eigen doarpsband, nei 6 jier, wer fan de partij wêze. Jim kinne se noch wol fan de tintefeesten yn Reduzum, Idaard en Friens fan in oantal jierren lyn. De mannen fan The Riff (ja, ja, dat is de namme no) binne al wer as jonge hûnen oan it repetearjen en jim kinne meidwaan!

Meld dy oan as sjonger/sjongeres, en fiel de geweldige erfaring om dyn eigen favorite nûmer út de jierren 60/70 mei dizze topband mei te sjongen.Wachtsje net te lang want der kinne heechút 15 acts meidwaan.

Ynskriuwe kin oant 1 maart by Sytse Broersma
Mail sysystudio@planet.nl  of belje op 06 51591141