ANBI

Doarpsbelang Reduzum is bij de belastingdienst geregistreerd als een Algemeen Nut Beogende Instelling (uw gift aan Doarpsbelang is dus fiscaal aftrekbaar).
In verband met onze ANBI-status publiceren wij onderstaande gegevens.


Naam van de instelling: Doarpsbelang Reduzum
RSIN/Fiscaal nummer: 8091.01.221
Contactgegevens en bestuurssamenstelling: zie secretariaat onder ‘Doarpsbelang’
Beleid: In het Masterplan 2020-2030 staan de (middel-)lange termijn plannen van Doarpsbelang.
Beloningsbeleid: De vereniging Doarpsbelang Reduzum is afhankelijk van vrijwilligers, die hiervoor niet worden betaald. Waardering komt tot uiting in de verzorging tijdens inzet en eventuele attentie (aan het einde van het verenigingsjaar). In specifieke gevallen kunnen gemaakte onkosten worden vergoed. Voor aftredende bestuurs- of commissieleden wordt een attentie aangeboden, als dank voor gedane inzet.
Doelstelling van de vereniging: zie Doarpsbelang’
Verslag van de uitgeoefende activiteiten: zie Jaarvergaderingen
Financiële verantwoording: zie  Doarpbelang Reduzum -Balans 2020
Verslag kascommissie doarpsbelang reduzum – 2020