Doarpsbelang


Secretariaat: Anke van Gorkum
Buorren 8
9008 SW Reduzum
e-mail: doarpsbelang@reduzum.com


Doarpsbelang Reduzum bewaakt en vertegenwoordigt de belangen van het dorp in de meest ruime zin van het woord. Het gaat hierbij om de leefomgeving van de inwoners van het dorp. Doarpsbelang levert bijdragen aan de planologie, het groen en het grijs (straten en gebouwen) in het dorp, maar ook aan het sociaal-maatschappelijk leven in het dorp. Hiertoe heeft Doarpsbelang Reduzum een wijdvertakte werkgroepen-structuur, waarmee een hoog democratisch gehalte en een groot draagvlak wordt gerealiseerd. 84% van de huishoudens in Reduzum is lid van Doarpsbelang.
In het masterplan staan de (middel-)lange termijn plannen van Doarpsbelang.
Waar hielden DB en de werkgroepen zich mee bezig in de afgelopen 5 jaar
Meldpunt Gemeente:
Voor klachten, op- en aanmerkingen over onderhoud en kwaliteit van de openbare ruimte in het dorp, dient u zelf contact op te nemen met de gemeente.
Dit kan op verschillende manieren:
– Via het contactformulier of live chat op : www.leeuwarden.nl
– Via telefoonnummer 14058
– Via Whatsapp naar 06 43365223 ( een foto  meesturen van de situatie is een goed hulpmiddel voor de gemeente)
– Facebook: https://www.facebook.com/gemeenteleeuwarden
– Twitter: https://twitter.com/Gemeente_Lwd
U kunt ook de app “mijn gemeente” uit de playstore downloaden. Een voordeel van deze app is dat u alle meldingen kunt inzien.
Bij het melden van een kapotte lantaarnpaal, graag het nummer van de paal doorgeven.
Voor vragen over de leefbaarheid in het dorp kunt u een  mail sturen naar doarpsbelang@reduzum.com
Als er een probleem is in het gemeentelijk deel van het riool moet u het algemene telefoonnummer van de gemeente Leeuwarden bellen. Het telefoonnummer is 14 058 Als het probleem op uw eigen terrein zit dan bent u zelf verantwoordelijk voor de oplossing en kunt u desgewenst een reinigingsbedrijf inschakelen.
Lidmaatschap Doarpsbelang
Wilt u ook lid worden van Doarpsbelang dan kunt u dit Contributieformulier downloaden, invullen en inleveren bij de penningmeester of de contactpersoon van uw straat.
Dit lidmaatschap kan te allen tijde opgezegd worden door dit aan te geven bij de penningmeester. Reeds geïnde contributie wordt niet terugbetaald.


Bestuur
Het bestuur van de vereniging Doarpsbelang Reduzum bestaat uit 5 personen met de volgende taakverdeling:

  • Foarsitter, Vacant (grienadvysgroep)
  • Doutzen Bergsma ( kontaktpersoanen, wolwezen)
  • Anke van Gorkum (sikretariaat, grienadvysgroep)
  • Ranil Korf (ponghâlder,  kommisje wenjen, )
  • Marga Hafma (Romtelike saken, aktiviteitenkommisje)
  • Janneke Broers

Het bestuur is niet vertegenwoordigd in de argyfgroep, de lûdskommisje en Tusken Swin & Swette
Hushaldelik-regeliment werkgroepen en commissies Doarpsbelang Reduzum.
Disclaimer en Privacyprotocol Reduzum.com
Bewaren
Bewaren
Bewaren