Reduzum yn sifers

Der steane yn Reduzum op ’t heden 465 huzen. Dêrfan steane der 21 leech. Doarpsbelang hat noch in tal sifers op in rychje set.