Reduzum-site noch better werkenber

De site is no noch better werkenber: it wapen fan Reduzum stiet sûnt koart op ‘e webbalke. Spitich is it dat ‘t net op alle kompjûters te sjen is. Moandei 5 maart komt de redaksje bijelkoar om de plannen foar de kommende tiid te bepraten. Hawwe jo ek noch ideeën foar de site, mail se dan nei redactie@reduzum.net