Reduzum leit derút

De Redúster peloteploech leit út it Iepen Frysk Kampioenskip Jeu de Pelote. Yn Easterlittens wie Weidum krekt te sterk foar ús keatsers. Lês fierder