Reduzum, it griene hert fan Fryslân

Peter Sybenga liet de oanwêzigen daliks sjonge, dat de stemming siet der juster fuort goed yn by de presintaasje fan it Masterplan. Sinteklaas wie spesjale gast. Wylst de presintaasje plakfûn, waard it masterplan útdield yn it doarp. Alle minsken ha in eksimplaar yn ‘e bus krigen.