Reduzum himmelt foar NLDoet

Juster en hjoed binne de jierlikse himmeldagen yn Reduzum.
Skoalle, sportferienings en bewenners gean mei-elkoar oan de slach. Elkenien is drok mei it oprêden fan rommel.
Mei kroade en ark siket Tabe Fennema de bermen en sleatwâl fan Ayttawei ôf.