Reduzum hat it!

In geweldich slagge winterfair, hat ek noch foardiel foar de Voedselbank fan Boarnsterhim. Mei de opbringst fan de krystman foto-aksje hat de Sakeklub oan’t shoppen west by de buurtsuper fan Alie Baarda. Sa krije in win-win situaasje.