Reduzum.com op de televyzje

Nei dat jim sneon by radio Boarnsterstim it petear mei Angélique van Haeren oer de kommende 300.000ste besiker belústerje koene, kinne jim ús no ek op televyzje besjen. Lês fierder