Reduzum.com giet mei syn tiid mei

In nij jier, in nij desennium, in nije site. Op reduzum.com binne technyske fernijings trochfierd sadat jimme it Frienzer nijs hjir no ek maklik fine kinne. Dit frege ek om in nije lay-out. De ynternetwurkgroep hopet dat jimme mei in soad nocht op ús fernijde site omstrune sille.