Reduzum airport

Alle dagen binne der in soad minsken dy’t foar in bakje kofje efkes by de Blauwe Tinte oanstekke. Dy is sa geweldich dat sels in oantal helikopterpiloaten hjirfoar efkes har helikopters op it karpoolplak oan de grûn sette.