Reduzum 25 jier

Dit jier is it 25 jier ferlyn dat us doarp de namme Reduzum krige.
Yn it ferline hat it doarp al ferskate nammen hân. Rorthahusum of Rauwerdahuizum.
Mar yn 1989 krigen de doarpen, fan doetiids Boarnsterhim, harren offisjele fryske namme.