RedústerKAHOOTkwis foar de hiele famylje

Tegearre mei reduzum.com hat de aktiviteitekommisje 8 rûntsjes fan elk 10 fragen betocht. Hoe dogge jimme mei? 2 jannewaris om 17:00 gooie we de kwis online iepen. Kinst yn dyn eigen tempo meidwaan. Pauze tusken de rondes troch? Do bepaalst dit sels. Oan’t 19:00 kinst meidwaan. Stjoer in mail nei activiteitencommissierdz@gmail.com om jimme op te jaan. Om 17:00 oere logge jimme yn op Kahoot.it (app downloade hoecht net). Jim krije fan ús de koade om yn te loggen om mei te dwaan. Makliker kinne we it net meitsje. Jimme dogge dochs mei?????
.