Reduster ynbring by de winsk fan Wybren

De Doe een Wens Stichting hat juster de winsk fan Wybren út Makkum ferfolle. Els Koopmans hat as frijwilliger, de winsk helle. Wybren is gek fan Scania Torpedo’s. Jûns stiene der 8 fan sokke grutte frachtweinen by it sjauffeurskafee yn Spannenburg. Dêrby wie in auto fan Jouke van der Werff (mei sjauffeur Ate Atsma) en de Scania-camper fan fam. Terpstra, dy’t riden waard troch Pieter en Jappie Terpstra.

In ympresje fan de winsk is hjoed te sjen by Hea!