Redúster mûtsen foar Russyske bern

Under lieding fan Tietsje Rodenburg waard der massaal mûtsen breide. Op it jubileumfeest fan de Vrouwen van Nu hongen se as “feestmûts” troch de seal. Tidens de ôfdielingsjûn krige stifting Sviatoslav se foar de strjittebern yn St.Petersburg.