Redúster froulju op stap

Reduster froulju no is it sa, wy wolle graach wat nije froulju mei ha. Wy hawwe altyd in hiele moaie dei, mar… d’r kinne noch wol wat froulju by. 4 juny dan is it safier. Jimme moatte dan betiid yn ’t spier. Kertier foar achten by it kafee. Wy ha sa’n dei alles ta, sels de kofje en tee Liket it jim ek wat ta, dan wolle wy jim graach mei ha! Skilje efkes nei ien fan it kwartsjereiske bestjoer 601031 of 602064 Foto’s reiske foarich jier