Redúster froulju Baas boppe baas

Mei 22 froulju wiene de Vrouwen van Nu oppermachtich yn de Bidler yn Wergea. It kabaretprogramma Baas boppe Baas hie as reade tried de twataligens. In programma mei sjongen en dûnsjen troch Rense Westra (ja seker!) en Meriyem Manders.