Redmer

Dêr wie it dan safier
in lyts popke oer de flier.
Lytse hantsjes, lytste earkes
in lyts kopke mei in miny noas,
dêr’t wy sa wiis mei binne
dat kin net oars!