Redaksjegearkomste

Oankommende moandei sit de redaksje fan de Reduzumsite mei-elkoar om tafel. Binne der saken, omtrint de site, dy’t jim dwaande hâlde? Lit it ús witte, wy kinne der yn de takomst grif ús foardiel mei dwaan.